Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Notícia

Com desgravar la teva assegurança mèdica?

17/11/2014 - 10:04

Hi ha casos en què està permesa la desgravació fiscal de l'assegurança mèdica. Descobreix quan al nostre blog.

Hombre delante de su ordenador portátil

En alguns casos, optar per la sanitat privada pot ser més rendible del que moltes persones pensen, ja que hi ha supòsits en què és possible desgravar l'assegurança mèdica a la declaració de la renda. Així doncs, a més de proporcionar més tranquil·litat en cas de necessitar anar al metge, la recompensa col·lateral també pot arribar en forma de reducció dels impostos a pagar.

Generalment, no és possible desgravar l'assegurança mèdica privada a la declaració de la renda, però hi ha diferents situacions en què la norma permet aquesta pràctica. Quan? A grans trets, en dos casos el Ministeri d'Hisenda accepta desgravar l'assegurança mèdica: treballadors autònoms i treballadors per compte d'altri l'assegurança mèdica dels quals és facilitada per la seva empresa (en aquest cas, també la mateixa empresa que contracta una pòlissa per al seu personal pot efectuar la deducció a l'impost de societats).

Per tant, desgravar l'assegurança mèdica és una manera d'aprofitar els avantatges fiscals previstos per als autònoms i per als empleats de les empreses que hagin contractat una assegurança col·lectiva. Aquest context permet accedir a la medicina privada amb excel·lents condicions econòmiques i de cobertura.

D'una banda, per a tots els professionals i treballadors autònoms, en la determinació del rendiment net en estimació directa de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), són una despesa deduïble les primes que paguin per la seva pròpia assegurança d'assistència sanitària, per la del seu cònjuge i per la dels seus fills menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. El límit màxim de deducció serà de 500€ anuals per a cadascun.

D'altra banda, si un empleat per compte d'altri percep la pòlissa de salut com a part del seu salari, estaria exempt de tributar les primes o les quotes que no excedeixin els 500€ anuals per treballador. Aquest benefici es pot fer extensiu al cònjuge i als fills menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. L'excés sobre aquestes quantitats constitueix una retribució en espècie.

Els avantatges econòmics se sumen als de l'assegurança mèdica

Desgravar l'assegurança mèdica és un més dels avantatges que ens poden empènyer a contractar una assegurança de salut. L'absència de llistes d'espera, la lliure elecció de metge, l'accés directe a l'especialista, la flexibilitat d'horari per accedir als professionals, hospitalitzacions amb més privadesa i rapidesa en el diagnòstic són els punts forts principals de comptar amb una assegurança mèdica familiar.

És important tenir en compte que la desgravació fiscal varia segons la situació personal i financera de cadascú. Per tant, és recomanable consultar amb un expert en impostos per obtenir informació més precisa sobre com es pot desgravar l'assegurança mèdica i aprofitar els supòsits.