Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avís legal

La societat titular de la present pàgina web (www.asc.cat, en endavant el web) o de la present aplicació (Assistència Online, en endavant l’app) és Asistencia Sanitaria Colegial SA de Seguros (en endavant, ASC), amb domicili social a 08029 Barcelona, Av. Josep Tarradellas 123-127, amb NIF número A08169526 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 1063, foli 142, llibre 546, secció anònima.

ASC figura, igualment, inscrita en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amb la clau C-416, estant autoritzada per operar en els rams d'assegurança d'accidents i malaltia (compresa l'assistència sanitària).

Dades de contacte

Av. Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona
Tel.: 93 495 44 44
Correu electrònic: asc@asc.cat

Condicions generals d'ús del web i de l’app

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) al present web o app. L'accés al web o a l’app atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació expressa, automàtica i voluntària de les condicions contingudes en el present Avís Legal.

Contingut del web i de l’app

El web i l’app proporcionen als usuaris informacions sobre els productes i serveis d'ASC.

La informació continguda en el present web i app és la vigent en la data de la seva última actualització.

Els preus publicats no inclouen els impostos aplicables.

Els continguts del web i de l’app, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. ASC es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del web o de l’app quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

En tot cas, ASC es reserva el dret de modificar unilateralment (o eliminar), en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny del web o de l’app, els seus serveis i continguts, així com les seves condicions d'accés i/o d'ús. Aquests canvis entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del web i de l’app des d'aquella data.

Ús del web i de l'app

L'usuari s'obliga a utilitzar el web o l’app de conformitat amb la legislació vigent, les presents Condicions, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

En conseqüència, queda prohibit l'ús del web o de l’app amb fins il•lícits o lesius per a ASC o qualsevol tercer, no podent dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets d'ASC i/o de tercers o que impedís de qualsevol forma el normal ús del web o de l’app.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual així com tota la informació continguda en el web o a l’app (textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, codi font, programes informàtics i qualsevol altre contingut que aparegui, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius) són propietat exclusiva d'ASC.

Queda expressament prohibida a l'usuari la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i -en general- qualsevol modalitat d'explotació, mitjançant qualsevol suport i mitjà, de qualsevol informació continguda al web o a l’app. La utilització no autoritzada de l'esmentada informació donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitat

L'usuari accepta voluntàriament i expressament que l'accés i l'ús del web o de l’app es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

ASC no és responsable de les conseqüències, danys o perjudicis derivats de l'accés o ús del web o de l’app ni dels enllaços o links que continguin, de les deficiències del servei del seu servidor, de les xarxes de comunicació ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors o de la pròpia aplicació.

ASC, malgrat haver adoptat totes les mesures necessàries, tampoc no és responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus o d'altres programes maliciosos en l'ordinador o altre terminal de l'usuari utilitzat.

Protecció de dades i confidencialitat

ASC compleix amb tots els requisits que estableix el Reglament UE 2016/679, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat asseguradora.

El fet d'emplenar qualsevol formulari i d'enviar-lo a ASC suposa que l'usuari accepta que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i s'incloguin en les bases de dades d'ASC per a les finalitats previstes.

Totes les dades de caràcter personal obtingudes per ASC passen a integrar-se en fitxers automatitzats titularitat d'ASC i són tractades de conformitat amb les exigències legals, adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons la naturalesa d'aquestes dades, amb l'objecte d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els titulars de les dades disposen dels drets d'accés, rectificació, supressió o cancel•lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat, per a l'exercici dels quals poden dirigir-se a ASC (Av. Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona o correu electrònic: asc@asc.cat o dpd@asc.cat).

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del web o de l’app són veraces i, perquè la informació que contenen els fitxers d'ASC estigui sempre actualitzada i no contingui errors, es compromet a comunicar, el més aviat possible, les modificacions i rectificacions que calguin.

Més informació sobre la protecció de dades i l'exercici dels drets relatius a aquesta matèria es pot consultar a https://www.asc.cat/ca/politica-privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'ús es regiran per la legislació espanyola.

ASC i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Març 2022.