Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Termes i condicions d’ús de l’”Àrea privada” de la pàgina web i l’app d’Asistencia Sanitaria Colegial SA de Seguros

1. Objecte i dades identificatives i de contacte

El present document legal té com a objecte regular els Termes i Condicions d’accés i ús (en endavant, els “Termes i Condicions d’Ús”) del “ÀREA PRIVADA” de la pàgina web d’Asistencia Sanitaria Colegial SA de Seguros (en endavant, “ASC”) disponible a través de la pàgina web https://www.asc.cat així com de l’App d’ASC, disponible per a dispositius iOS i Android, (en endavant, referides ambdues com l’“Àrea Privada” i l’“App”) i que permet que els assegurats d’ASC accedeixin a la informació relativa als serveis contractats amb ASC, així com que realitzin qualsevol gestió, tràmit o contractació permesa en cada moment amb relació als mateixos.

En compliment de l’article 10 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico, d’11 de juliol, es facilita a continuació la informació preceptiva sobre ASC com a prestador de serveis de la societat de la informació tant de l’Àrea Privada com de l’App:

Titular: Asistencia Sanitaria Colegial, Sociedad Anónima de Seguros
NIF: A08169526
Domicili social: Avinguda Josep Tarradellas, 123-127, 08029, Barcelona
Telèfon: (+34) 93 495 44 44
Adreça de correu electrònic de contacte: asc@asc.cat
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 1063, foli 142, llibre 546, secció anònima

2. Registre a l’Àrea Privada i App

L’accés i ús de l’Àrea Privada i App requereix del seu previ registre.

L’accés i ús de l’Àrea Privada i App i, per tant, el seu registre com a usuari registrat (en endavant, l’“Usuari”), està restringit a clients d’ASC que tinguin contractat en el moment del seu registre un producte d’ASC.

Per poder registrar-se, l’Usuari haurà de facilitar el seu número d’usuari, que es correspon amb el seu número d’assegurat, format per 8 dígits, el número de la targeta d’ASC format per 16 dígits i escollir una contrasenya que compleixi amb els requisits establerts per ASC en cada moment. La contrasenya podrà ser modificada per l’Usuari en qualsevol moment a través de l’apartat específic en l’Àrea Privada i/o App, havent de respectar les formalitats establertes per ASC.

L’Usuari, amb el seu registre, accepta els Termes i Condicions d’Ús regulats en el present document.

Tant el compte d’Usuari com la contrasenya d’accés a l’Àrea Privada i App són personals i intransferibles, per la qual cosa l’Usuari es compromet a guardar-les de forma segura i no permetre el seu accés a tercers. De tenir coneixement o indicis l’Usuari sobre que les seves credencials poden haver estat apropiades indegudament per part d’un tercer, es compromet a modificar la seva contrasenya a través de l’apartat específic de l’Àrea Privada i App.

A fi d’evitar aquestes situacions, cal que tingui en compte que no s’han d’escriure contrasenyes en paper ni en documents de l’ordinador. Recomanem canviar la contrasenya periòdicament. Quan es modifiqui la contrasenya, es recomana que la nova contrasenya escollida sigui difícilment deduïble, evitant que coincideixi, per exemple, amb dates rellevants com la de naixement, números de telèfon, etc.

En el supòsit que la contrasenya establerta s’introdueixi erròniament en cinc (5) ocasions, es procedirà al bloqueig del compte d’usuari durant un període de fins a sis (6) hores. L’Usuari podrà posar-se en contacte amb ASC a través dels canals habilitats per a això i identificats en l’apartat 12 d’aquests Termes i Condicions d’Ús a fi de resoldre aquesta incidència.

3. Contractació de nous productes i serveis i dret de desistiment

El registre, accés i ús de l’Àrea Privada i l’App són gratuïts.

Quan a través de l’Àrea Privada i l’App es permeti la contractació de nous productes i serveis d’ASC (inclosa la compra de talons, segons es defineix més endavant), ASC li indicarà, abans de la seva contractació, el preu d’aquests que inclourà els impostos aplicables inclosos en ell així com de qualsevol restricció geogràfica o temporal aplicable. Quan es contracti algun producte i/o servei en el marc d’una promoció oferta per ASC, els requisits i limitacions per beneficiar-se de la promoció constaran en els Termes de l’esmentada promoció que l’Usuari podrà consultar abans de la seva contractació.

Els mètodes de pagament admesos seran els admesos per ASC en cada moment i seran indicats amb caràcter previ en el moment d’efectuar el seu pagament.

L’Usuari només podrà contractar si és major d’edat i/o té capacitat jurídica per vincular-se. En cas contrari, la responsabilitat de la realització de comandes per a menors d’edat serà a càrrec dels pares o tutors legals del menor.

ASC informa a l’Usuari que, de conformitat amb la legislació vigent, disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals per desistir de qualsevol producte i servei contractat a través de l’Àrea Privada i l’App sense necessitat de justificació a partir de la data de la seva contractació.

Per efectuar aquest desistiment, l’Usuari haurà de comunicar-ho dintre del termini indicat anteriorment a través d’alguns mitjans de contacte indicats en l’Apartat 12 d’aquests Termes i Condicions d’Ús, podent utilitzar el model de formulari de desistiment que figura adjunt com a Annex I, malgrat que el seu ús no és obligatori.

Exercitat per l’Usuari el desistiment, ASC reemborsarà la quantitat rebuda mitjançant abonament en la mateixa forma en què va ser abonat per l’Usuari en un termini no superior a catorze (14) dies naturals.

L’Usuari declara conèixer que l’ús i gaudi del servei contractat implica la pèrdua d’aquest dret de desistiment.

3.1 Termes específics aplicables a la compra de talons (únicament aplicable en cas que la seva modalitat de pòlissa ho prevegi)

Els talons, que constitueixen una participació de l’assegurat d’ASC en el cost del servei rebut (en endavant, el/els “taló/talons”) en determinades modalitats de pòlisses, poden ser adquirits per part de l’Usuari a través de l’Àrea Privada i l’App. El valor i preu de cada taló serà l’indicat per ASC a través de l’Àrea Privada i l’App en cada moment.

L’Usuari pot comprar talons tant per a ell mateix com per a un altre assegurat, introduint el seu número d’assegurat.

Per realitzar una compra de talons, tant a través de l’Àrea Privada com des de l’App, l’Usuari haurà de seguir el procés habilitat en cada moment havent d’introduir (i) el número d’assegurat per al qual desitja realitzar la compra de talons, (i) el nombre de talons que desitgi adquirir (que haurà de ser igual o superior al nombre mínim de talons que es permetin adquirir en cada moment i que serà indicat en el moment de seleccionar el nombre) i pagar-los a través d’alguns dels mitjans de pagament admesos per ASC en cada moment i que s’indicaran abans de procedir amb el pagament.

L’ús dels talons comprats no està subjecte a cap limitació temporal. Després de la fi o no renovació dels productes i serveis asseguradors d’ASC, l’Usuari podrà sol·licitar la devolució de l’import íntegre corresponent als talons comprats i no gaudits a través dels canals habilitats i identificats en l’apartat 12 d’aquests Termes i Condicions d’Ús. ASC procedirà a la devolució d’aquest import transcorreguts tres mesos des de la fi o no renovació dels productes i serveis asseguradors. La manca de sol·licitud per part de l’Usuari de la devolució de l’import dels talons comprats i no gaudits, s’entendrà com una renúncia per part de l’Usuari del seu dret a sol·licitar-ne la devolució i implicarà la seva pèrdua.

ASC informa a l’Usuari que l’ús de qualsevol taló comprat per al pagament d’algun servei comporta la pèrdua del dret de desistiment.

4. Conductes no autoritzades

L’Usuari es compromet a no dur a terme cap de les següents conductes, tant en l’Àrea Privada com en l’App, que queden terminant prohibides:

 1. Difondre virus informàtics o qualsevol altre tipus d’acció que pugui afectar al bon funcionament de l’Àrea Privada i l’App.
 2. Suprimir i/o alterar les mesures de seguretat i tècniques de l’Àrea Privada i l’App.
 3. Transferir, facilitar o donar a conèixer les seves credencials d’accés a l’Àrea Privada i l’App.
 4. Utilitzar i/o explotar els continguts de l’Àrea Privada i l’App quan això no resultés autoritzat de forma expressa per ASC o llevat que pugui aplicar-se alguna de les excepcions vàlides autoritzades en dret.
 5. Emetre comentaris difamatoris que puguin afectar als drets fonamentals d’altres persones.
 6. Utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d’altres per al seu registre i/o ús de l’Àrea Privada i l’App, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 7. Destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics d’ASC o de tercers inclosos en l’Àrea Privada i l’App
 8. Utilitzar l’Àrea Privada i l’App per a altres finalitats a les permeses, inclòs a efectes expositius però no limitatius, amb fins publicitaris o promocionals.
 9. Qualsevol altra actuació que fos contrària als Termes i Condicions d’ús, normativa aplicable i a la bona fe.
5. Interrupció i/o suspensió de l’Àrea Privada i App

L’accés a l’Àrea Privada i l’App es pot suspendre per raons de tipus tècnic, com pot ser el seu manteniment o actualització, o per causes de força major que, independentment de la seva imprevisibilitat o no, són inevitables. Per aquest motiu, ASC queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat quan aquestes es materialitzin.

6. Responsabilitats

ASC no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués sofrir l’Usuari o un tercer derivats de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de l’Àrea Privada i l’App i/o dels serveis o continguts.
 • La manca d’utilitat, adequació o validesa de l’Àrea Privada i l’App i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels Usuaris, dels continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als Termes i Condicions d’Ús, a la bona fe, als usos generalment acceptats o l’ordre públic, de l’Àrea Privada i l’App, els seus serveis o continguts, per part dels Usuaris.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en l’Àrea Privada i l’App, en el seu cas.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis prestats als usuaris a través de l’Àrea Privada i App.
 • La pèrdua o sostracció per part de l’Usuari de les claus d’accés a l’Àrea Privada i App.

En connectar-se a Internet és convenient que, a més de tenir cura dels aspectes bàsics de protecció de l’ordinador, siguin tingudes en compte les següents mesures de precaució:

 • Utilitzar versions actualitzades dels navegadors.
 • Navegar per llocs web coneguts.
 • No acceptar l’execució de programes la descàrrega dels quals es produeixi de forma automàtica, si no confia en les fonts que originen la seva descàrrega.
 • En cas que s’utilitzin ordinadors públics o compartits amb terceres persones confirmar que no es troba activada l’opció de recordatori de contrasenyes automàtic.

L’ús que es realitzi tant de l’Àrea Privada com de l’App serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari, mantenint en tot cas indemne a ASC davant de qualsevol dany i/o perjudici que directament o indirecta se li pogués ocasionar a aquest o a tercers per la no observació dels Termes i Condicions d’Ús per part de l’Usuari.

L’incompliment d’aquestes normes o de la legislació en la qual s’emparen, pot implicar la materialització d’un il·lícit civil i/o penal, i donarà dret a ASC a, en el seu cas, bloquejar el compte de l’Usuari en l’Àrea Privada i l’App així com a exigir la responsabilitat en l’àmbit civil i/o penal que pogués correspondre.

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els continguts incorporats o que es puguin incorporar tant a l’Àrea Privada com a l’App (a títol merament expositiu però no limitatiu, les fotografies, els vídeos, els textos, el software que fa funcionar tant l’Àrea privada com l’App, així com l’Àrea Privada com l’App en sí mateixes) es qualifiquen com a creacions tutelades pel Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

ASC és titular o compta amb la corresponent llicència i/o autorització del titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual dels continguts inclosos tant en l’Àrea privada com l’App.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús de l’Àrea Privada com de l’App per part de l’Usuari implica una renúncia per part d’ASC dels referits drets així com una transmissió (cessió total o parcial), llicència o autorització a favor de l’Usuari per utilitzar-los i/o explotar-los.

En el context descrit, queda terminantment prohibit reproduir, comunicar al públic –inclosa la seva posada a disposició del públic-, transformar i/o distribuir els continguts inclosos tant a l’Àrea Privada com a l’App, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’ASC.

Les marques, logotips i qualsevol altre tipus de signes distintius que puguin incorporar-se tant en l’Àrea Privada com en l’App són titularitat d’ASC o de tercers, comptant ASC amb la pertinent autorització i/o llicència per a la seva inclusió tant a l’Àrea Privada com a l’App.

Els Usuaris tenen prohibit utilitzar aquests marques, logotips i signes distintius sense l’autorització d’ASC o del seu titular.

8. Enllaços i hipervincles

Els enllaços i hipervincles que es puguin incloure tant a l’Àrea Privada com a l’App a d’altres websites de tercers, tindran mer caràcter informatiu. ASC no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d’internet citades llevat que això s’hi indiqui de forma expressa. Per això, ASC no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys i perjudicis derivats d’aquest accés, ni pels generats pels serveis que subministren. Es recomana llegir els termes legals aplicables a aquests llocs web abans de navegar i fer-ne ús.

L’establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i l’Àrea Privada i l’App estarà sotmès a les següents Condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts de l’Àrea Privada i l’App sense autorització expressa d’ASC.
 • No s’establiran deep-links amb les pàgines web de l’Àrea Privada i App ni dels seus serveis ni es crearà un browser o un border enviroment sobre elles.
 • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o d’altres signes distintius pertanyents a ASC.
 • En cap circumstància ASC serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions incloses en elles.
9. Baixa de l’Àrea Privada i App i fi de la seva condició com a Usuari

L’Usuari pot donar-se de baixa de l’Àrea Privada i App en qualsevol moment sol·licitant-lo a través de l’adreça de correu electrònic indicada en l’apartat 12 d’aquests Termes i Condicions d’Ús. La baixa de l’Àrea Privada i App no tindrà impacte sobre els productes o serveis contractats que l’Usuari tingui contractats amb ASC.

De la mateixa manera, ASC tindrà dret a acabar la seva condició d’Usuari i a bloquejar el seu compte d’Usuari amb efecte immediat en cas d’infracció greu o repetida de les disposicions dels presents Termes i Condicions d’Ús.

10. Protecció de dades

El tractament per part d’ASC de les dades dels Usuaris es regirà per la política de privacitat de l’Àrea Privada i l’App que pot consultar-se a través del següent enllaç: https://www.asc.es/ca/politica-privacitat.

11. Cookies

Tant l’Àrea Privada com l’App utilitzen cookies, SDK i/o tecnologies similars pròpies i/o de tercers als quals serà d’aplicació la Política de Cookies que pot consultar-se a través del següent enllaç: https://www.asc.es/ca/politica-cookies.

12. Contacte

En cas de tenir algun dubte sobre aquests Termes i Condicions d’Ús o qualsevol comentari sobre l’Àrea Privada i/o l’App, pot posar-se en contacte amb ASC a través dels següents mitjans de contacte:

 • Per correu postal: Avinguda Josep Tarradellas, 123-127, 08029, Barcelona
 • Telèfon: (+34) 93 495 44 44
 • Adreça de correu electrònic de contacte: asc@asc.cat
13. Nul·litat parcial

La declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules que conformen els Termes i Condicions d’Ús no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

14. Legislació i jurisdicció aplicable

Els presents Termes i Condicions d’ús queden subjectes i s’interpretaran de conformitat amb allò establert en la legislació comú espanyola, acordant les parts que sotmetran qualsevol controvèrsia derivada amb ells o amb l’accés i ús de l’Àrea Privada i l’App a l’exclusiva i excloent jurisdicció dels Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que fos aplicable qualsevol altre fòrum establert per qualsevol altra normativa imperativa. En aquest sentit, cal indicar que, de tenir l’Usuari la condició de consumidor (i.e. ser una persona física o jurídica que actua en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional), l’anterior submissió no serà aplicable, essent competents els jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari.

15. Publicació i modificació dels Termes i Condicions d’Ús

Els Termes i Condicions d’Ús es troben a disposició de tothom que accedeixi tant a l’Àrea Privada com a l’App.

El seu contingut s’adaptarà d’acord amb les modificacions que es produeixin en la legislació aplicable o tant a l’Àrea Privada com a l’App. Per això, suggerim que consulti aquests Termes i Condicions d’Ús de forma freqüent per verificar els seus canvis a través del temps.

16. Plataforma de resolució de litigis en línia

Sense perjudici de les Instàncies de Reclamació identificades en la documentació contractual sobre l'assegurança, ASC informa a l’Usuari que, en virtut d’allò disposat al Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, podrà acudir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la contractació de qualsevol producte i/o servei d’ASC a través de l’Àrea Privada i App. Pot accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Termes i condicions d'us