Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Servei d'atenció al client

El Servei d'Atenció al Client és l'ens encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels clients de l'Entitat amb relació als seus interessos i drets legalment reconeguts.

Si desitja presentar una queixa o reclamació davant del Servei d'Atenció al Client pot fer-ho aquí. En aplicació de la legislació vigent, l'Entitat s'obliga a atendre i resoldre les queixes i reclamacions en el termini legalment establert des de la seva presentació en l'esmentat Servei.

En cas de discrepància amb el pronunciament emès pel Servei d'Atenció al Client, o d'incompliment del deure de resolució en el termini assenyalat, vostè té la facultat d'acudir al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb domicili a Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid, oficinavirtual.dgsfp@mineco.es. Per formular les queixes o reclamacions davant l'esmentat Servei de Reclamacions és preceptiu haver esgotat prèviament la via de reclamació davant del Servei d'Atenció al Client.

L'activitat del Servei d'Atenció al Client es regula a través del Reglament aprovat pels Òrgans de Govern de l'Entitat, on també s'estableixen els procediments de presentació i tramitació de les queixes i reclamacions. Una còpia d'aquest Reglament és a la seva disposició a les nostres oficines i també el pot descarregar aquí.

La seu del Servei d'Atenció al Client es troba situada al domicili d'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA D'ASSEGURANCES, Avinguda Josep Tarradellas, 123-127, baixos, 08029 Barcelona, atencioalclient@asc.cat.

Les normes de transparència i protecció de drets del client estan recollides en les disposicions següents:

  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer.
  • Reial Decret 303/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels Comissionats per a la Defensa del Client de Serveis Financers.
  • Ordre ECO/734/2004, de 11 de març, sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i el Defensor del Client d'Entitats Financeres.
  • Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.
  • Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
  • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.