Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

El Programa de Segona Opinió Mèdica es posa a disposició de les persones assegurades (*) que han estat diagnosticades d'una malaltia de pronòstic fatal, incurable o que compromet greument la seva qualitat de vida, o bé si el tractament proposat comporta un elevat risc vital.

Un facultatiu expert estudia la informació que l'assegurat fa arribar a Assistència i emet un informe que s'envia directament al sol·licitant, o a qui el pacient hagi autoritzat a actuar en nom seu.

És possible que, de manera excepcional, l'expert sol·liciti alguna nova prova o exploració al pacient amb la finalitat d'emetre la seva opinió. Si aquesta prova està dins la cobertura de la pòlissa del pacient, Assistència es farà càrrec de l'import econòmic.

Com puc sol·licitar la segona opinió?
  • Omplir la sol·licitud adjunta o la que li serà proporcionada a les oficines. (Descarregar fitxer)
  • Lliurar la sol·licitud a les oficines d'Assistència.
  • Adjuntar els originals dels informes mèdics i les exploracions de què es disposi: radiografies o altres resultats de proves diagnòstiques realitzades, informes d'anatomia patològica, proves de laboratori, etc.

* consultar cobertura

EXCLUSIU PER ALS METGES D'ASSISTÈNCIA

S'ha posat en marxa el Programa de Segona Opinió - Interconsulta dirigit a metges del Quadre Facultatiu que desitgin comentar el cas d'un pacient assegurat d'Assistència que pateixi una malaltia diagnosticada de pronòstic fatal, incurable o que comprometi greument la seva qualitat de vida, o bé quan el tractament proposat comporti un elevat risc vital.

Aquest servei serà atès per experts en les diferents disciplines de la medicina i l'informe de la consulta es farà arribar directament al metge que ho sol·liciti.

Com puc sol·licitar una segona opinió?
  • Enviar un informe sobre el cas, així com el resultat de les exploracions que hagi practicat, indicant el nom i número de pòlissa de l'assegurat a:
    • metges@asc.cat
    • Av. Josep Tarradellas, 123 - 127, 4a planta, 08029, de Barcelona (At. Dept. Atenció al Metge)
  • Facilitar un telèfon i un correu electrònic de contacte.