Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pòlissa d'accidents

Aquesta és una assegurança que garanteix el pagament de les prestacions o serveis contractats a la pòlissa derivats d’un
accident (mort, invalidesa permanent absoluta o parcial i, opcionalment, la incapacitat temporal, assistència sanitària
i hospitalització), entenent per accident la lesió corporal que deriva d’una causa violenta sobtada, externa i aliena a la
intencionalitat de la persona assegurada.

S'asseguren les garanties bàsiques següents:

 • Mort per accident.
 • Invalidesa permanent absoluta per accident.
 • Invalidesa permanent parcial per accident.

L’import del capital assegurat com a prestació serà el que s’estableixi en les Condicions Particulars per a cada una de las garanties de la Pòlissa.

Les exclusions principals de la pòlissa són les següents:

 • Els accidents provocats intencionadament per la persona assegurada o beneficiària.
 • Els patits en duels, apostes i competicions de velocitat o de qualsevol altra naturalesa esportiva.
 • L’infart de miocardi.
 • Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí, tumult popular o conflictes armats.
 • Els menors de 14 anys i els majors de 70 anys.
 • Els que tinguin relació directa o indirecta amb explotacions nuclears o radioactives que es trobin coberts per l’Assegurança de Risc Nuclear.
 •  Les conseqüències purament psíquiques d’un accident.
 • També queda exclòs, llevat que s’inclogui expressament, els accidents derivats de conduir motocicletes de cilindrada superior a 50 cc. i els esports d’aventura en general.