Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hospitalització i cirurgia

Aquesta és una pòlissa d’assegurança d’hospitalització i cirurgia que cobreix l’hospitalització per intervenció quirúrgica o part, la mateixa intervenció quirúrgica o per hospitalització mèdica, entenent per hospitalització aquell supòsit en el qual una persona figuri inscrita en un hospital com a pacient més de 24 hores.

S’asseguren les prestacions següents, en relació amb l’hospitalització i la cirurgia:

 • Hospitalització per tractament quirúrgic. Indemnització econòmica per dia d’hospitalització quirúrgica.
 • Hospitalització per part. Indemnització igual a 5 cops la indemnització econòmica per dia d’hospitalització quirúrgica contractada.
 • Intervenció quirúrgica. Indemnització econòmica única per intervenció quirúrgica.
 • Hospitalització mèdica. Indemnització econòmica per dia d’hospitalització mèdica.

Les exclusions principals de la pòlissa són les següents:

 • La prestació directa per l’assegurador dels serveis mèdics i quirúrgics.
 • L’hospitalització i la intervenció que siguin a causa de:
  • malalties, lesions o defectes físics ja existents en el moment d’assegurar-se (incloent-hi conseqüències i seqüeles).
  • terratrèmols, sismes submarins, inundacions extraordinàries, erupcions volcàniques, etc.
  • malalties o lesions originades per embriaguesa, toxicomania o per intent de suïcidi.
  • hospitalització psiquiàtrica.

Són d’aplicació, entre altres, les restriccions següents:

 • En hospitalització per tractament quirúrgic, el termini màxim d’indemnització queda limitat a 120 dies per cada procés.
 • En la intervenció quirúrgica, s’abonarà la indemnització que s’indica a la taula d’indemnitzacions, i s’indemnitzarà per analogia
 • si la intervenció no sortís en aquesta taula.
 • En l’hospitalització mèdica, l’entitat abonarà el subsidi diari contractat durant el temps que l’assegurat es quedi hospitalitzat en una clínica o hospital, per motiu mèdic, durant un termini màxim de 30 dies.
 • El període de carència d’aplicació és el següent:
  • 6 mesos: hospitalització per tractament quirúrgic.
  • 12 mesos: hospitalització per part, intervenció quirúrgica i hospitalització mèdica.