Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL, SA DE SEGUROS (A08169526)
Adreça postal: Av. Josep Tarradellas, 123-127, baixos, 08029 Barcelona
Telèfon: 93 495 44 44
E-mail: asc@asc.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@asc.cat

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Les finalitats del tractament de les dades facilitades a través dels diferents canals de comunicació (formularis en paper o telemàtics, trucades telefòniques, correus electrònics o d’altres mitjans anàlegs) que l’Entitat disposa són:

Sol·licitant d’assegurança, prenedor i/o assegurat: Subscripció i execució del contracte d’assegurança

La finalitat del tractament de les dades del sol·licitant d’assegurança, prenedor i/o assegurat és l'acceptació i execució de la relació jurídica asseguradora i les seves eventuals novacions, incloent la gestió, avaluació i tramitació de peticions, queixes, reclamacions, enquestes de qualitat o satisfacció i qualsevol altra circumstància o servei vinculat a l’assegurança; la gestió de l'assegurança a efectes estadístics, de tarifes i de risc; i, en especial, el manteniment i compliment de la prestació sanitària que atorga el contracte d'assegurança.

Sol·licitant d’informació: Atenció i tramitació de peticions i consultes

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar, tramitar, donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’interessat sobre els productes i serveis oferts per qualsevol de les Entitats del Grup Assistència i les seves companyies vinculades, i fer el seu posterior seguiment.

Acceptant de la finalitat accessòria: Realització d’accions de màrqueting i publicitat

La finalitat accessòria del tractament de les dades, en cas que s’hagi acceptat a través dels diferents canals  de comunicació establerts, és poder donar a conèixer per part de l’assegurador i/o de les empreses integrades en el seu Grup o vinculades, els serveis o productes i les ofertes o promocions especials  relacionades amb les seves activitats, incloent l’elaboració de perfils per oferir-li nous productes i serveis. Aquestes comunicacions comercials  podran ser realitzades per qualsevol canal (incloent la via postal, electrònica i/o telefònica).


Durant quant de temps conservarem les seves dades?


Les seves dades es conservaran:

Sol·licitant d’assegurança, prenedor i/o assegurat: Mentre duri la relació contractual i, posteriorment, durant el termini de prescripció de cinc anys de les assegurances de persones. El termini previst es podrà ampliar en el cas d'haver de complir obligacions legals addicionals o en defensa dels interessos de l'asseguradora. Cas que el contracte no arribés a celebrar-se, les dades seran cancel·lades en el termini legalment establert, a menys que consti el consentiment exprés i específic de l’interessat per a qualsevol altra finalitat.

Sol·licitant d’informació: Les dades es conservaran durant el període necessari per dur a terme la finalitat per a la qual varen ser obtingudes o fins la retirada del consentiment, i sempre dins el termini legalment establert.

Acceptant de la finalitat accessòria: Les dades seran conservades per a aquesta finalitat accessòria fins que l’interessat s’oposi o revoqui el seu consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és la següent:

Sol·licitant de l’assegurança, prenedor i/o assegurat: La subscripció i execució del contracte d'assegurança de salut i l'art. 99 de la Llei 20/2015 d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, juntament amb l’interès legítim d’ells derivat.

Les dades requerides a la 'Sol·licitud de l'Assegurança' són obligatòries per a l'acceptació del contracte; la seva negativa a subministrar la informació suposaria que l'assegurador no atorgaria l'esmentat contracte.

Les dades de caràcter personal que fan referència a la salut dels assegurats han de ser obligatòriament declarades d'acord amb el 'Qüestionari de Salut' que se li sotmeti, segons estableix l'art. 10 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del Contracte d'Assegurança. La reserva o inexactitud del sol·licitant en el compliment del 'Qüestionari de Salut' comportarà la pèrdua del dret a la prestació garantida i podrà donar lloc a la rescissió del contracte d'assegurança en les condicions establertes a l'esmentat art. 10 LCS.

Sol·licitant d’informació: El consentiment atorgat prèviament de forma expressa.

Acceptant de la finalitat accessòria: El consentiment atorgat prèviament de forma expressa.

En tots els supòsits anteriors, en cas que les dades facilitades es refereixin a persones físiques diferents del signant, aquest manifesta haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes en la present clàusula. En el cas concret de menors d'edat, el signant declara ser el pare, mare, tutor o representant legal del menor. No obstant l'anterior, l'asseguradora posarà tots els seus esforços en actuar adequadament amb relació al tractament d'aquestes dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La informació personal facilitada pel sol·licitant i/o prenedor i/o assegurat únicament serà accessible per als serveis administratius d'ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL responsables de l'administració de la seva assegurança, així com per a les entitats que formen part del Grup Assistència i les seves companyies vinculades (SCIAS, S.C.C.L.; Autogestió Sanitària, S.C.C.L.; BIOPAT, S.L.; AIALE, S.A.; CIRHAB, S.L.; ANDAIRA, S.L.) per tractar les dades amb idèntiques finalitats a les indicades anteriorment i de conformitat amb l'objecte social de cadascuna, mentre formin part o es mantinguin en l'esmentat Grup Societari, incloent les companyies vinculades.

Les seves dades personals se cediran a l’entitat Inter Partner Assistance España, SA de Seguros y Reaseguros, per tractar-se de l’entitat que presta l’Assegurança d’Assistència en Viatge als assegurats d’ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA DE SEGUROS mentre es mantingui en vigor, o amb efectes, el contracte relatiu a l’Assegurança d’Assistència en Viatge.

El responsable garanteix la confidencialitat de les dades i que aquestes seran tractades d'acord amb la finalitat per a la qual han estat recollides. Així mateix, el responsable garanteix que, d'acord a la normativa aplicable, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Tanmateix, podran tenir accés a dades personals els proveïdors de serveis amb els que ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL mantingui una relació contractual i tingui una condició d'encarregats de tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat de revocar el consentiment facilitat (en els supòsits que aquest sigui la base de la legitimació per al tractament), així com d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà d'enviar un escrit a l'assegurador a l'Avinguda Josep Tarradellas, número 123-127 de Barcelona (08029), adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

L'interessat té dret a presentar reclamacions davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).