Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Canal de denúncies d'Assistència Sanitària

En línia amb els seus valors i compromisos, Assistència Sanitària proporciona a qui ho desitgi la possibilitat de denunciar les conductes irregulars que puguin arribar a donar-se al si de l'organització. Com a objectiu, Assistència Sanitària busca en tot moment assolir una cultura més transparent, oberta i honrada, fomentant la llibertat per reportar situacions irregulars i la protecció de les persones que denunciïn.

Per fer-ho, el canal de denúncies d'Assistència Sanitària està disponible per via telefònica en el número 934954446 i a través de la bústia de correu electrònic accessible fent clic aquí. Les persones que utilitzen aquest canal accepten la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Mitjançant aquest canal es tracten les denúncies de bona fe relatives a infraccions del Dret de la Unió Europea, sempre que entrin dins l'àmbit d'aplicació dels actes de la Unió enumerats a l'Annex de la Directiva (UE) 2019/1937, infraccions del Dret penal, administratiu i laboral espanyol, infraccions de la normativa interna d'Assistència Sanitària, així com qualsevol altra infracció de l'ordenament jurídic que afecti o menyscabi directament l'interès general.

En aquest sentit, aquest canal no és un mitjà per comunicar-se amb Assistència Sanitària per qualsevol motiu i a través d'ell només s'admeten les denúncies que tracten sobre infraccions de la normativa europea i espanyola, així com dubtes o suggeriments relatius al sistema de compliance de l’organització. Per tant, no s'admeten ni s'atenen queixes, peticions, dubtes o qualsevol altra qüestió que tinguin a veure amb qüestions alienes a infraccions normatives.

Assistència Sanitària garanteix l'anàlisi detallada de cadascuna de les denúncies rebudes, que són estudiades i valorades per tal d'adoptar les accions necessàries per posar fi a qualsevol situació irregular que s'hagi pogut detectar. Així mateix, Assistència Sanitària garanteix la confidencialitat de la informació continguda en totes les denúncies rebudes, que en tot moment és tractada de conformitat amb la normativa aplicable.

Tot i que s'admeten les denúncies anònimes, Assistència Sanitària aconsella aportar tota la informació possible en denunciar una infracció mitjançant aquest canal. En concret, en la mesura del possible, recomana emplenar els camps següents:

 • Nom i cognoms de la persona denunciant.
 • NIF, passaport o NIE de la persona denunciant.
 • Número de telèfon mòbil i correu electrònic de la persona denunciant.
 • Nom i cognoms o raó social de la persona o empresa denunciades (si es coneix).
 • Relació amb Assistència Sanitària de les persones denunciant i denunciada.
 • Descripció de la denúncia.
 • Dades per concretar l'objecte de la denúncia:
  • Com es va percebre la infracció?
  • Com va passar la infracció?
  • On va passar la infracció?
  • Data aproximada dels fets denunciats.
  • Qualsevol altra circumstància que consideri rellevant la persona denunciant.
 • Documentació per sustentar la denúncia (adjuntar PDF, Word, JPEG… o qualsevol altre format).

Un cop admesa a tràmit la denúncia, es durà a terme una investigació dels fets sota la més estricta confidencialitat i, si se n'apreciés algun, els indicis de delicte es posaran en coneixement de les autoritats competents. El procés de recerca de denúncies està regulat a les Normes de funcionament del canal.

Per obtenir més informació o fer qualsevol consulta respecte al canal de denúncies d'Assistència Sanitària, podeu contactar amb l'organització a través de la següent adreça de correu electrònic: asc@asc.cat.

 

IMPORTANT! Aquest mecanisme no està previst per formular consultes, queixes o reclamacions relacionades amb els drets i els interessos legalment reconeguts per la condició de prenedor, assegurat o beneficiari d'una pòlissa.Aquest tipus de requeriments s'haurà d'efectuar a través dels mitjans definits en el següent enllaç:

Pàgina de contacte