Document de Col·laboració Efectiva
Document de Col·laboració Efectiva

DOCUMENT DE COL·LABORACIÓ EFECTIVA (en endavant DICE)

En compliment del Reglament de Funcions i Pràctica Assistencial d’Asistencia Sanitaria Colegial, S.A. de Seguros, (en endavant ASCSA), i d’acord amb el que estableix el punt 8 del seu article 64, es confecciona aquest Document d’índexs de col·laboració efectiva (DICE) dels professionals del Quadre Facultatiu, sancionat pel Consell d’Administració d’ASCSA, que valorarà amb criteris objectius les ràtios d’activitat mínimes sense perjudici que aquestes es modifiquin, de manera motivada, pel Consell d’Administració quan s’entengui necessari fer-ho. L’article 64, punt 8, diu:


ARTICLE 64.- Es consideren actuacions professionals contràries al deure de col·laboració efectiva del metge amb els assegurats, entre altres:...
8. No assolir els índexs i les ràtios d’activitat mínims establerts per l’Entitat. Aquests índexs i aquestes ràtios seran els establerts pel Document de col·laboració efectiva elaborat pel Consell d’Administració de l’Entitat, que es considerarà un annex del present Reglament. Aquest Document de col·laboració efectiva podrà ser revisat i actualitzat per acord del Consell d’Administració.”


El present document definirà els criteris a utilitzar per avaluar si hi ha hagut col·laboració efectiva del facultatiu durant els darrers 15 anys de la seva relació amb ASCSA, és a dir, entre els seus 55 i 70 anys d’edat.

En tot cas, s’entendrà que no s’ha produït col·laboració efectiva per part del facultatiu d’ASCSA, si no es donen les condicions següents:

 1. Estar donat d’alta en el Quadre Facultatiu d’ASCSA.
 2. Formar part del Montepio d'Assistència Sanitària Col·legial d'Assegurances Dr. Luis Sans Solá, MPS a Quota Fixa.
 3. Tenir una consulta accessible i estar a disposició dels assegurats d’ASCSA i atendre’ls personalment.
 4. No imposar llistes d’espera desproporcionades.
 5. Practicar i facturar actes mèdics, sense infringir les normes deontològiques ni les establertes en el Reglament de Funcions i Pràctica Assistencial d’ASCSA.

Es considerarà que s’han vulnerat les normes de manera fefaent, per la qual cosa es valorarà com a invalidació de la col·laboració efectiva, en els supòsits següents:

 1. Constatació de cobrament dinerari pels actes professionals emparats per la cobertura de la pòlissa d’assegurança d’ASCSA.
 2. No haver acceptat el sistema electrònic de facturació dels actes mèdics.
 3. Dificultats comprovades d’accessibilitat dels assegurats a ser atesos pel facultatiu.
 4. Trasllat o tancament de la consulta sense haver-ho comunicat prèviament a ASCSA.


Es considerarà que no s’ha produït una col·laboració efectiva per part d’un facultatiu del Quadre Facultatiu d’ASCSA en els supòsits següents:

 1. Dedicació professional insuficient, residual o reduïda dràsticament de manera temporal o permanent. 
 2. No assolir els índexs i les ràtios d’activitat mínims establerts en el present DICE.


Per a la valoració d’aquests darrers punts es disposarà de les dades d’activitat que cada metge realitza als pacients d’ASCSA i que estan recollides en la Base de Dades d’Activitat d’ASCSA.

Per a la valoració de la col·laboració efectiva es compararan els índexs anuals de cada metge amb els índexs mitjans del conjunt dels seus col·legues, dels que formin part del seu grup generacional.

El grup generacional és el conjunt de facultatius que tenen l’edat del professional a estudiar, amb un interval de +/- 5 anys (fins a 69 anys) i són de la mateixa especialitat o grup d’especialitats equivalents. 

Les variables a estudiar seran:

 • Nombre d’assegurats atesos cada any
 • Nombre d’actes realitzats cada any
 • Import de l’activitat realitzada cada any
ÀREA PRIVADA

VOLS MÉS INFORMACIÓ PER ASSEGURAR-TE?