BASES DEL PROGRAMA

1.Convocatòria

1.1. Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques per fer estudis de tercer cicle (màster o postgrau) de l’àmbit de la salut en universitats catalanes.
1.2. Els becaris han de cursar els estudis en el curs acadèmic 2020-21 i, en concret, iniciar-los entre el setembre de 2020 i l’abril de 2021.
1.3. La convocatòria s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
1.4. Les beques tenen una durada d’un curs acadèmic i no són prorrogables.
1.5. La convocatòria s’obre el dia de la seva publicació i es tanca el dia 7 de maig de 2021.


2.Dotació econòmica

2.1. La dotació global del programa és de 30.000 euros, que es distribuiran entre els becaris en funció de la quantitat assignada a cadascun d’ells, que correspondrà al 50% de l’import de la matrícula del seu programa formatiu. En cap cas l’import de la beca superarà els 1.000 euros per estudiant.


3.Requisits dels sol·licitants

3.1. Poden presentar sol·licitud les persones que hagin cursat ensenyaments de grau com Medicina, Infermeria o qualsevol altre títol universitari de l’àmbit de la salut i/o que compleixin els requisits d’accés a un programa de tercer cicle de l’àmbit de la salut.
3.2. La concessió de la beca està condicionada a l’admissió per part del sol·licitant seleccionat en el programa formatiu de màster o postgrau de la seva elecció, dins de l’oferta d’estudis de l’àmbit de la salut de les universitats catalanes.
3.3. No es pot demanar una beca si, prèviament, ja s’ha obtingut una altra beca d’Assistència Sanitària.
3.4. Perquè s’admeti la seva candidatura, els sol·licitants han de subministrar la documentació requerida dins del termini establert.


4.Sol·licitud i documentació

4.1. Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment disponible a l’apartat de beques (Presenta la teva sol·licitud) del web d’Assistència Sanitària. Dins d’aquesta secció, s’especifica clarament la informació que s’ha de proveir per completar una candidatura a aquest programa de beques.


5.Procés de selecció

5.1. L’avaluació i la selecció de sol·licituds es duen a terme en un règim de concurrència competitiva. Els membres del comitè de preselecció i del Tribunal de Beques trien els candidats que, d’acord amb el seu criteri, acrediten més mèrits i més capacitats.
5.2. El procés de selecció es desenvolupa en dues parts:

5.2.1. Preselecció. Aquest procés, dut a terme per avaluadors independents, inclou una primera selecció dels candidats en què es tenen en compte quatre factors per avaluar cadascuna de les candidatures presentades:

a) Edat del candidat, atès que l’etapa en què es trobi en el context de la seva carrera pot condicionar les oportunitats que hagi pogut tenir.
b) Qualificacions del candidat en ensenyaments previs, en especial durant els estudis de grau.
c) Currículum professional i acadèmic, valorant especialment la coherència amb l'orientació professional i la tasca assistencial en l’àmbit de la salut.
d) Relació institucional de la universitat o l’estudiant amb Assistència Sanitària i SCIAS Hospital de Barcelona.

5.2.2. Selecció. El Tribunal de Beques, format per membres del consell d’Assistència Sanitària i metges del seu cos facultatiu, realitza una segona avaluació dels candidats tenint en compte com a referència la puntuació obtinguda en la Preselecció. En la Selecció es pot valorar de forma independent la condició de treballador de l’Hospital de Barcelona, assegurat o metge d’Assistència Sanitària, o familiar de primer grau.


6.Nomenament dels candidats

6.1. El Tribunal de Beques prendrà per unanimitat l’acord de concessió de les beques i la llista es publicarà, amb noms i cognoms, a l’apartat de beques del web d’Assistència Sanitària a partir del dia 31 de maig de 2021.
6.2. En cas que es produeixin renúncies, les beques alliberades seran ofertes als candidats en reserva, segons l’ordre establert pel Tribunal de Beques.
6.3. La decisió del comitè de preselecció i del Tribunal de Beques és definitiva i inapel·lable.


Pagament i devolució de la beca

7.1. L’import de la beca s’abonarà directament al becari en un pagament al número de compte que proporcioni que es realitzarà dies després del lliurament del diploma acreditatiu.
7.2. Si l’estudiant no presenta el justificant de l’aprofitament o no acaba el curs, la beca deixa de tenir validesa en la seva totalitat.


8.Política de privacitat i protecció de dades

8.1. Assistència Sanitària compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i manté, especialment, el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.


9.Observacions

9.1. La presentació d’una sol·licitud per a aquestes beques suposa, per part del candidat, l’acceptació expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i les decisions que Assistència Sanitària pugui prendre.


10.Informació

Per a qualsevol dubte relatiu a aquest programa de beques, els sol·licitants poden contactar amb el departament de beques d’Assistència Sanitària, al telèfon 932 388 080, o al correu electrònic oriol@nal3.com.