Montepio
Montepio

Marc jurídic

El Montepio, com a mutualitat de previsió social, és una entitat privada, no integrada en el sistema de seguretat social obligatòria, que, sense afany de lucre, es dedica a la previsió social i a les activitats d'àmbit social que li foren autoritzades.

Per tal que la nostra Institució tingui caràcter d'entitat de previsió social, s'ha hagut d'adaptar a les disposicions de la Llei 28/1991, de 13 de desembre, de les mutualitats de previsió social. Aquesta llei atribueix competències exclusives a la Generalitat de Catalunya en matèria de mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

Objecte social

Assistència Sanitària Col·legial, S.A d'Assegurances, per acord de la seva Junta General de juny de 1966, va aprovar la creació del Montepio d'Assistència Sanitària Col·legial d'Assegurances, "Dr. Luís Sans Solà" MPS a Quota Fixa. No obstant això, no fou fins a l'1 de gener de 1968 quan la Institució va iniciar les seves activitats.

Va ser concebut per Assistència Sanitària Col·legial pensant en l'avenir de tots els seus col·laboradors, ja que la pròpia filosofia de la institució, basada en la lliure elecció de metge per part de l'assegurat i el pagament per acte professional realitzat, podria representar per al metge, a l'arribar a una determinada edat, una disminució dels seus recursos econòmics com a conseqüència del descens de la seva activitat professional.

El Montepio pretén cobrir amb les seves diferents prestacions aquesta circumstància especial, i per això des de la seva creació és d'obligatòria i exclusiva pertinença per a tots els metges que ingressen en el quadre facultatiu. Actualment, són més de 5.000 els facultatius inscrits en la nostra Institució.

Previsió social

La tasca que desenvolupa el Montepio és la previsió social per a l'ajuda i la protecció dels seus membres contra les circumstàncies o esdeveniments previstos en els seus Estatuts Socials i Reglaments de Prestacions, a partir de les següents prestacions.

Prestació "Per mort"

La quantia d'aquesta prestació s'estableix en funció de l'edat que tingui el soci en el moment de la defunció, sobre la base de l'escala d'indemnitzacions establerta en el Reglament de la prestació, que evoluciona des d'un màxim de sis mil euros (sense haver fet els 30 anys) a un mínim de sis-cents (al fer-ne 70 o més).

Prestació "Ajuda a la descendència minusvàlida"

La finalitat d'aquesta prestació consistirà en prestar una ajuda econòmica al descendent minusvàlid del soci quan adquireixi la condició d'orfe.

Prestació "Dedicació professional"

Són beneficiaris d'aquesta prestació els socis a partir dels 70 anys. La prestació consistirà en la constitució d'un capital únic mitjançant l'aportació efectuada pel soci, que permetrà atorgar a l'adquirir la condició de beneficiari una renda vitalícia futura equivalent al capital constituït.

Prestació "Complementària a la dedicació professional"

Aquesta prestació és finançada íntegrament per Assistència Sanitària Col·legial S.A. d'Assegurances, i, per tant, té una relació directa amb la pròpia activitat asseguradora de l'Entitat. El soci adquireix la condició de beneficiari a partir de l'edat de 70 anys i sempre que hagi mantingut una disponibilitat i col·laboració professional en l'atenció dels assegurats d'Assistència Sanitària Col·legial, S.A. d'Assegurances.

Activitat social

El 1995, el Montepio amplia la seva tasca social amb la inauguració de l'actual Casal Dr. Josep Espriu i Castelló, situat al carrer Muntaner, 461, baixos, de Barcelona, i disponible per als seus socis de dilluns a divendres, de 11:30 a 14:30 i de 16:00 a 21:00 hores. Aquest local és un lloc de reunió i esbarjo, i amb aquesta finalitat disposa de diverses sales equipades d'acord amb l'ús previst: sala d'actes, d'audició de música, de lectura, de TV, de jocs de taula (naips, dòmino, escacs, etc.), de billars i servei de cafeteria, amb la possibilitat de que aquestes sales es puguin adaptar amb facilitat a les activitats que satisfacin millor els desitjos de la majoria dels socis.

Fins al dia d'avui, la nostra Institució ha promogut un ampli conjunt d'activitats de caire cultural i artístic (conferències, concerts de música, sessions de literatura...), que són complementades amb les activitats lúdiques organitzades pels mateixos socis (tertúlies, campionats de billar, escacs...).

Règim econòmic

Amb personalitat jurídica pròpia, els recursos econòmics del Montepio s'obtenen bàsicament a partir de:

  • L'aportació d'Assistència Sanitària Col·legial, S.A. d'Assegurances, que s'utilitza exclusivament per al total finançament de la prestació "Complementària a la dedicació professional".
  • Les quotes que satisfan els socis, que emparen la resta de prestacions (Dedicació professional, Descendència minusvàlida i Mort)
  • Els rendiments dels bens patrimonials.

 

Organització

Els òrgans de govern del Montepio són l'Assemblea General i la Junta Rectora.

L'Assemblea General, que està constituïda per tots els seus socis, és l'òrgan suprem que expressa la voluntat social i de govern de la nostra Institució.

La Junta Rectora és l'òrgan de representació i de gestió de la nostra Institució, segons determinació dels Estatuts Socials i de l'Assemblea General.
PRIVATE AREA

DO YOU WANT MORE INFORMATION TO TAKE OUT INSURANCE?