PROGRAMA DE SEGONA OPINIÓ MÈDICA
PROGRAMA DE SEGONA OPINIÓ MÈDICA

El Programa de Segona Opinió Mèdica es posa a disposició de les persones assegurades (*) que han estat diagnosticades d'una malaltia de pronòstic fatal, incurable o que compromet greument la seva qualitat de vida, o bé si el tractament proposat comporta un elevat risc vital.

Un facultatiu expert estudia la informació que l'assegurat fa arribar a Assistència i emet un informe que s'envia directament al sol·licitant, o a qui el pacient hagi autoritzat a actuar en nom seu.

És possible que, de manera excepcional, l'expert sol·liciti alguna nova prova o exploració al pacient amb la finalitat d'emetre la seva opinió. Si aquesta prova està dins la cobertura de la pòlissa del pacient, Assistència es farà càrrec de l'import econòmic.

Per a aquest servei es compta amb l'assessorament internacional d'Activ Doctors Online.

 

Com puc sol·licitar la segona opinió?

- Omplir la sol·licitud adjunta o la que li serà proporcionada a les oficines. (Descarregar fitxer|)
- Lliurar la sol·licitud a les oficines d'Assistència.
- Adjuntar els originals dels informes mèdics i les exploracions de què es disposi: radiografies o altres resultats de proves diagnòstiques realitzades, informes d'anatomia patològica, proves de laboratori, etc.

 

* consultar cobertura

 

EXCLUSIU PER ALS METGES D'ASSISTÈNCIA

 

S'ha posat en marxa el Programa de Segona Opinió - Interconsulta dirigit a metges del Quadre Facultatiu que desitgin comentar el cas d'un pacient assegurat d'Assistència que pateixi una malaltia diagnosticada de pronòstic fatal, incurable o que comprometi greument la seva qualitat de vida, o bé quan el tractament proposat comporti un elevat risc vital.

Aquest servei serà atès per experts en les diferents disciplines de la medicina i l'informe de la consulta es farà arribar directament al metge que ho sol·liciti.

 

Com puc sol·licitar una segona opinió?

- Enviar un informe sobre el cas, així com el resultat de les exploracions que hagi practicat, indicant el nom i número de pòlissa de l'assegurat a:
     - metges@asc.cat
     - Av. Josep Tarradellas, 123 - 127, 4a planta, 08029, de Barcelona (At. Dept. Atenció al Metge)
- Facilitar un telèfon i un correu electrònic de contacte.

ÀREA PRIVADA

VOLS MÉS INFORMACIÓ PER ASSEGURAR-TE?