Servei d'atenció al client
Servei d'atenció al client

FULL DE QUEIXES I RECLAMACIONS
AL SERVEI D'ATENCIO AL CLIENT
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL D'ASSEGURANCES

Adreça: Av. Josep Tarradellas, 123-127, baixos. 08029 BARCELONA
Correu electrònic: atencioalclient@asc.cat

 

Versió per descarregar |

20/6/2018
Condició del reclamant

Manifestació

El reclamant manifesta que la matèria objecte de la queixa o reclamació no està sent objecte d'un procediment administratiu, arbitral o judicial.

 

Protecció de dades: Consentiment. Drets

Accepto expressament la inclusió de les dades proporcionades en aquest formulari, així com les dades de salut i qualssevol d'altres derivades de la tramitació del meu expedient, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat d'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA D'ASSEGURANCES, situada a l'Av. Josep Tarradellas, 123-127, baixos, de Barcelona, amb codi postal 08029. La inclusió de les meves dades en aquest fitxer tindrà com a única finalitat tramitar la meva queixa o reclamació davant l'Entitat segons el que disposa l'Ordre Ministerial ECO/734/2004. En tot moment, i per aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podré exercir el meu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

En compliment de la legislació vigent, he estat informat que en cas que la meva queixa o reclamació arribi al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA D'ASSEGURANCES està obligada a informar d'aquestes dades, incloses les personals i de salut, a aquest organisme per a la tramitació de l'expedient.

 

Funcions

El principal objectiu del Servei d'Atenció al Client és el de constituir un canal de solució a problemes concrets que el puguin afectar a vostè com a client.

El Servei centra la seva tasca en atendre i resoldre les queixes i reclamacions que presentin els nostres usuaris, quan considerin que alguna decisió o actuació d'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA D'ASSEGURANCES no respecta els drets que els corresponen.

 

Com utilitzar-lo

Les queixes i reclamacions es formulen personalment o mitjançant representació acreditada i s'han de formalitzar per mitjà d'escrit adreçat al Servei (Servei d'Atenció al Client, Av. Josep Tarradellas, 123-127, Barcelona, correu electrònic: atencioalclient@asc.cat). Cal consignar-hi les dades personals, signatura, adreça, número de pòlissa o sinistre i els fets que motiven la seva presentació.

Per tal de facilitar la participació i col·laboració dels nostres clients, totes les nostres delegacions i oficines disposen d'impresos per a la formalització de les seves queixes o reclamacions.

Les queixes i reclamacions es tramiten d'acord amb allò previst al reglament del Servei d'Atenció al Client, disponible a totes les nostres delegacions i oficines i al web www.asc.cat

ÀREA PRIVADA

VOLS MÉS INFORMACIÓ PER ASSEGURAR-TE?